Cookies nám pomáhají dosáhnout lepšího výkonu. Užíváním našich služeb souhlasíte s jejich používáním. Více informací.

podmínky

podmínky soutěže

úvodní ustanovení

Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je stanovit závazná pravidla, na jejichž základě bude probíhat soutěž provozovaná na webu Pořadatele, ve spolupráci se službou mojeID, společnosti CZ.NIC, z.s.p.o..

Vztahy Pořadatele se Soutěžícími se řídí těmito Soutěžními podmínkami (dále jen „Podmínky“), nestanoví-li jinak zvláštní podmínky Soutěže nebo oznámení o vyhlášení Soutěže, umístěné na webu Pořadatele.

definice použitých pojmů

Pořadatelem je společnost Capsa-Premier.cz, s.r.o. se sídlem Praha - Uhříněves, Saturnova č.p. 1197/1, PSČ 104  00, IČ: 60751878, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11148.

Web pořadatele je www.uschovna.cz.

Soutěžícím je osoba, která se řádně zaregistruje na příslušném webu Pořadatele do služby mojeID v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami služby mojeID.

principy soutěže

Každý Soutěžící získává registrací služby mojeID, tedy správným zadáním PIN1 a PIN2, službu Úschovnaplus na 1 měsíc zdarma.

Každý Soutěžící získává správným zadáním PIN3 službu Úschovnaplus na 3 měsíce zdarma.

Výhercem Soutěže se stává každý 100. uživatel, který se správně zaregistroval do služby mojeID a plně ověřil svůj účet mojeID, tzn. řádně zadal PIN1, PIN2 i PIN3 (zasílaný poštou), a tím splnil podmínky dané soutěže, tj. umístil se v rámci vyhlášené soutěže v daném výherním pořadí. Výherci se vyhlašují průběžně. Výherce získává cenu dle aktuální nabídky Pořadatele.

Odměny budou soutěžícím odeslány nejpozději do 30 dnů od splnění podmínek pro jejich získání prostřednictvím České pošty na adresu, kterou uvedli při registraci.

Soutěž probíhá od 1. 11. do odvolání.

obecná pravidla

Soutěžící se do Soutěže zapojí svojí registrací do služby mojeID a současným vytvořením účtu na webu Úschovna.cz na adrese http://plus.uschovna.cz/registrace-soutez.

Záruka na výhry není poskytována. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození předmětu Výhry od okamžiku jeho předání. S tímto je Soutěžící srozuměn.

Výhry jsou Soutěžícím distribuovány prostřednictvím České pošty, s.p. do 30 dnů od splnění podmínek pro jejich získání. Pořadatel nenese odpovědnost za nevyzvednutí výhry v termínu stanoveném Českou poštou. Soutěžící nemá nárok na opětovné zaslání výhry na náklady Pořadatele.

Výhru nelze vymáhat soudní cestou.

práva a povinnosti soutěžícího

Soutěžící prohlašuje, že se účastní Soutěže dobrovolně.

Soutěžící je povinen uvést Pořadateli úplné a pravdivé kontaktní údaje, které jsou důležité pro získání a zaslání výhry.

Soutěžící se zavazuje nesdílet svůj uživatelský účet s jinou osobou a udržovat své přihlašovací údaje v tajnosti.

Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a svým jednáním nezpůsobil Pořadateli, případně dalším Soutěžícím jakoukoli újmu.

práva a povinnosti Pořadatele

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra Výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou.

Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě nemá Soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele. V takovém případě si Pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

osobní údaje

Veškerá data získaná od Soutěžícího jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Soutěžící potvrzuje, že je srozuměn zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.

Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje Soutěžících nebudou předávány žádné třetí osobě, s výjimkou provozovatele služby mojeID.

Soutěžící souhlasí s tím, že data výherců obsahující jméno, příjmení a město odkud vítěz/ka pochází, mohou být uveřejněna na webových portálech a Facebooku Pořadatele. Tato data mohou být doplněna audiovizuálním záznamem.

Soutěžící tímto souhlasí se zasíláním informací o nových soutěžích a výhrách, reklamních sdělení Pořadatele. V tomto případě budou tyto informace zasílány pouze ze systému Pořadatele.

závěrečná ustanovení

Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky. Uživatel Serveru Pořadatele svou registrací potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.

Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto Soutěžních podmínek. V tomto případě Pořadatel oznámí změny upozorněním na svém Serveru.

Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 1. 11. 2014.

aplikace
podmínky
FAQ
reklama
kontakt
vyplňte prosím kód zásilky